obr/osh01.jpg obr/osh02.jpg

Pojištění vedoucích kolektivů MHMÁTE ZÁJEM O POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍKŮ S MLADÝMI HASIČI?

 V měsíci květnu byla uzavřena s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. Smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vedoucím mladých hasičů.

 Toto pojištění je určeno pro všechny dobrovolníky pracující s mladými hasiči, činnými v rámci SH ČMS. Sjednává se pro případ odpovědnosti pojištěného za škodu, způsobenou jiné osobě úrazem, nemocí, smrtí, poškozením nebo zničením věci. Předpokladem vzniku práva na plnění z tohoto pojištění je, že škoda nastala při výkonu funkce dobrovolníka činného v rámci organizace SH ČMS nebo jeho organizační složky.

 Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou jinému z důvodu zanedbání náležitého dohledu pojištěného nad osobou, která byla svěřena do jeho péče, na škodu, která vznikla z důvodu zanedbání náležitého dohledu osobě svěřené do péče pojištěného na majetku nebo na zdraví, pokud ke škodě došlo během výkonu plánované zájmové činnosti organizované pojištěným, nebo v souvislosti s touto činností. Pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetích osob v důsledku protiprávního jednání pojištěného.

 Základní pojistné činí 72,- Kč za jednoho pojištěného na jeden rok pro území celé ČR. Seznam pojištěných musí obsahovat jméno a příjmení, titul, datum narození a adresu bydliště.

 OSH Náchod uzavřelo tuto pojistnou smlouvu a pojistila jí všechny vedoucí kolektivů a členy OORM. Pojistné za tyto dobrovolné pracovníky je hrazeno z prostředků OSH. Ještě jednou připomínám, že se jedná o pojištění pouze vedoucích kolektivů (tzn. z každého kolektivu MH jeden vedoucí), ne vedoucích družstev a instruktory. To ale neznamená, že tyto pracovníky s mládeží není možné touto smlouvou pojistit – pojistné si však musí uhradit sami, popř. jej může uhradit SDH. Jak se tedy nechat pojistit? Dodejte na OSH Náchod požadované údaje (viz.výše) a požádejte o zahrnutí do seznamu pojištěných. Zároveň dodejte pojistnou částku 72,- Kč za jednoho pojištěného. Pojištění se uzavírá na dobu 12 měsíců a je platné od uzavření pojistné smlouvy s HVP (ne od data zahrnutí do seznamu).

S kompletním zněním pojistné smlouvy a seznamem pojištěných je možné se seznámit na OSH v Náchodě.

 Milan Kligl – vedoucí OORM Náchod