obr/osh01.jpg obr/osh02.jpg

Dělba práce funkcionářů v SDH Návrh dělby práce funkcionářů ve výboru Sboru dobrovolných hasičů

Na základě zákona č. 83/90 ze dne 27. 3. 1990 o sdružování občanů v návaznosti na Stanovy SH ČMS ve znění přijatém II. řádným sjezdem navrhujeme SDH tuto dělbu práce ve výboru SDH.

Vycházíme z kolektivního rozhodování orgánů SDH, ale i osobní odpovědnosti každého člena a především funkcionáře, za plnění svěřených úkolů.

Má-li výbor SDH dobře organizovat a řídit práci, musí provést správnou dělbu práce mezi jednotlivými členy výboru a vymezit odpovědnost za plnění úkolů.

Výroční valná hromada stanoví počet členů výboru  SDH s přihlédnutím k počtu členů SDH, proto ve výborech s menším počtem členů je možno některé funkce sloučit, či je neobsazovat.

Pro jednotlivé funkce je třeba vybírat členy do výboru podle znalostí jednotlivých úseků činnosti a i při slučování funkcí přihlížet k tomu, které funkce je člen výboru schopen vykonávat.

 

Starosta SDH

q       je představitelem SDH, který zastupuje při jednáních s jinými orgány a organizacemi a podepisuje písemnosti SDH.

q       řídí činnost SDH a výboru SDH

q       odpovídá za dodržování Stanov a za rozpracování a plnění usnesení a závěrů vyšších orgánů

q       odpovídá za správné hospodaření s majetkem SDH i s majetkem svěřeným do péče jinými orgány a organizacemi

q       o své činnosti podává zprávy nejbližšímu jednání výboru SDH

q       odpovídá za informovanost členské základny SDH 

Náměstek starosty

q       pomáhá starostovi SDH

q       plní úkoly dle dělby práce ve výboru SDH – řídí např. úsek mládeže apod.

q       zastupuje starostu SDH v jeho nepřítomnosti

Jednatel

q       přijímá a podle pokynů starosty SDH vyřizuje korespondenci

q       o došlé korespondenci informuje starostu SDH a podává o ní zprávu ve výboru SDH

q       ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává hlášení o činnosti SDH, předkládá je na výboru k projednání a zajišťuje  jeho odeslání na OSH ve stanoveném termínu

q       podle plánu práce výboru nebo podle pokynů starosty SDH svolává výborové schůze a valné hromady SDH

q       provádí zápisy ze schůzí

q       odpovídá za řádné vedení členské evidence

Velitel SDH

q       v případě, že se nejedná o tutéž osobu spolupracuje s velitelem JPO jmenovaným Obecním úřadem

q       velitel SDH vyřizuje všechny záležitosti související s účastí sboru na požární ochraně a v těchto záležitostech zastupuje SDH při jednáních s orgány obce, fyzickými a právnickým osobami.

q       řídí odbornou přípravu členů JPO SDH a dalších členů pro zařazení do JPO připravovaných

q       vede dokumentaci o odborné přípravě členů, kontroluje knihu provozu požární techniky, spotřebě PHM a mazadel vedenou strojníkem

q       kontroluje stav požární techniky, výstroje a výzbroje, vodních zdrojů a navrhuje opatření obci k odstranění nedostatků, včetně návrhu na případné vyřazení prostředků z používání a nákupu nových

q       zastupuje starostu SDH v záležitostech, které mu přísluší dle dělby práce ve výboru SDH

q       zúčastňuje se odborné přípravy pořádané HZS, včetně ověření znalostí ve stanovených termínech

Zástupce velitele

q       spolupodílí se na organizaci, zabezpečení a odborné přípravě členů SDH

q       spolupodílí se s velitelem SDH při kontrole stavu požární techniky, výstroje a výzbroje

q       v době nepřítomnosti velitele SDH jej zastupuje, nebo v záležitostech, které mu svěří

q       zúčastňuje se odborné přípravy pořádané HZS, včetně ověření znalostí ve stanovených termínech

Strojník

q       zajišťuje údržbu techniky podle vydaných vyhlášek a nařízení

q       sleduje provádění oprav požární techniky, výstroje a výzbroje

q       vede knihu o provozu strojů, vozidel a spotřebě pohonných hmot

q       vede dokumentaci o odborné způsobilosti řidičů – strojníků, řídí činnost strojníků ve sboru

q       zúčastňuje se odborné přípravy pořádané HZS včetně ověření znalostí ve stanovených termínech

Referent materiálně technický

q       dbá na správné používání a uložení věcných prostředků požární ochrany

q       vede jejich evidenci a podílí se na kontrole a jejich přezkušování podle platných předpisů

q       vede evidenci osobních ochranných prostředků

q       předkládá spolu s velitelem SDH Obecnímu úřadu požadavky na odepsání nebo nakoupení potřebné výstroje a výzbroje

Referent mládeže

q       řídí se pokyny vyšších orgánů SH týkající se činnosti mládeže

q       organizuje a řídí činnost kolektivu mládeže

q       koordinuje činnost jednotlivých vedoucích družstev mládeže v SDH

q       tlumočí zájmy kolektivu mládeže na jednání výboru SDH

q       zapojuje kolektivy do celostátní hry Plamen  a dorostu a do dalších akcí pořádaných pro mládež, a to i za pomoci ostatních vedoucích družstev, případně ostatních členů výboru SDH

q       ve spolupráci s ostatními členy výboru SDH se snaží získávat další mládež s cílem vychovat si nástupce do řad hasičů

Referentka žen

q       napomáhá výboru SDH při získávání nových žen a členů do SDH

q       organizuje pro členky SDH různorodou činnost

q       spolupodílí se při výchově dětí a mládeže k požární bezpečnosti

q       napomáhá výboru při rozvíjení kulturní a společenské činnosti

Kronikář

q       zachycuje v zápisech činnost SDH a z těchto zápisů zpracovává začátkem následujícího kalendářního roku celoroční zápis, který ve formě konceptu předkládá k projednání výboru SDH, a po projednání a schválení ve výboru jej přepisuje do kroniky

q       do kroniky se zapisují především ty události, které se týkají činnosti SDH

q       kronikář kromě psaní do kroniky shromažďuje všechny materiály, které dokumentují činnost sboru např. fotografie, video, záznamy, plakáty, novinové ústřižky atd.

q       k zachycení činnosti SDH může využívat počítač a uchovávání dat provádět např. na CD

Hospodář

q       odpovídá za dodržování všech právních přepisů a směrnic vztahujících se k hospodaření a vedení účetnictví SDH

q       vede pokladnu SDH, finanční deník s přehledem všech příjmů a výdajů SDH, zabezpečuje evidenci veškerého vlastního majetku SDH

q       finanční deník a účetní doklady předkládá ke schválení a podpisu starostovi SDH

q       provádí u členů SDH inkaso členských příspěvků a vede jejich přesný přehled a ve stanoveném termínu odvádí členské příspěvky v určené výši na OSH

q       veškeré doklady o hospodaření SDH a majetku SDH předkládá na požádání revizorům účtu a kontrolním a revizním radám

Vzdělavatel - organizační referent

q       zabezpečuje kulturní, osvětovou, vzdělávací, soutěžní, sportovní, zábavní a jinou zájmovou činnost členů SDH a jejich rodin, popřípadě i širší veřejnosti, přitom zvláště dbá o udržování tradic SDH

q       spolupracuje s ostatními členy výboru SDH při zajišťování konkrétních akcí

Kontrolní a revizní rada

Kontrolní a revizní rada SDH je zvláštním orgánem a působí v SDH, jejichž členská základna činí alespoň 30 členů. Rada musí být alespoň tříčlenná.

Členové této rady nesmějí být zároveň členy výboru SDH.

q       rada je nezávislá, samostatná a ze své činnosti odpovědná pouze valné hromadě SDH

q       zaměřuje se zejména na dodržování zákonů, stanov a směrnic SH ČMS a rozhodnutí vyšších orgánů

q       2x ročně kontroluje hospodaření SDH a nakládání s majetkem SDH, nejméně však 1x ročně před výroční valnou hromadou SDH

q       může nahlížet do všech písemností SDH

q       dohlíží též na výdělečnou činnost a přitom zároveň sleduje účelnost a hospodárnost vynakládaných prostředků a dodržování právních a vnitřních předpisů ve vztahu k výdělečné činnosti SDH

q       alespoň jedním členem kontroluje svou účastí jednání výboru SDH

q       1x ročně předkládá VVH SDH písemnou zprávu, která se vyjadřuje ke stavu hospodaření SDH, účelnosti vynakládaných prostředků, výběru členských příspěvků a jejich odvodu na OSH

Revizor účtu

Ve sboru s počtem méně než 30 členů je možno místo KRR volit revizora účtu, jeho působnost se zaměřuje především do ekonomické oblasti SDH.

Provádí kontrolu minimálně 1x ročně a o výsledku informuje členskou základnu – nejlépe na VVH SDH.

Referent prevence a výchovné činnosti SDH

q       po dohodě spolupracuje s Obecním úřadem při zajišťování činnosti v oblasti prevence a preventivně výchovné činnosti

q       sleduje právní předpisy na úseku požární ochrany a zúčastňuje se odborné přípravy organizované odbornou radou prevence OSH nebo KSH

q       zabezpečuje odbornou přípravu členů SDH v oblasti prevence

q       v obci popularizuje požární ochranu v místních sdělovacích prostředcích

q       na požádání provádí přednášky pro školní či předškolní mládež

q       spolupracuje s referentem mládeže a mladé hasiče seznamuje se základy požární prevence

q       na požádání poskytuje odbornou pomoc a radu občanům při ochraně majetku před nebezpečím požárů

q       organizuje výchovné akce mezi občany a mládeží, směřující k předcházení vzniku požárů

Účetnictví v SDH

 

V souladu s platný zněním zákona o účetnictví měly všechny právnické osoby přejít povinně od 1. ledna 2005 na účetnictví podvojné. Při schvalování novely zákona o dani z příjmu, odsouhlasili poslanci Parlamentu ČR  odložení termínu přechodu na podvojné účetnictví, mimo jiné i pro občanská sdružení.