obr/osh01.jpg obr/osh02.jpg

Předpisy týkající se požární ochrany


Zákon 133/1985 Sb. - Zákon o požární ochraně ve znění pozd. předpisů

Zákon 239/2000 Sb. - Zákon o IZS ve znění pozd. předpisů

Zákon 240/2000 Sb. - Zákon o Krizovém řízení ve znění pozd. předpisů

Vyhláška 246/2001 Sb. - Vyhláška o požární prevenci ve znění pozd. předpisů

Vyhláška 247/2001 Sb. - Vyhláška o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozd. předpisů

Vyhláška 35/2007 Sb. - Vyhláška o Technických podmínkách požární techniky ve znění pozd. předpisů

Nařízení vlády 172/2001 Sb. - k provedení zákona o požární ochraně

Nařízení vlády 352/2003 Sb. - o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců HZS podniku a členů JSDH