obr/osh01.jpg obr/osh02.jpg

Aktiv historie - kronikáři informují


Výzva 1

Stále se mohou hlásit zájemci,
kteří by chtěli pracovat ve vedení okresního aktivu
historie - kronikářů !!!

Výzva 2

vedení okresního aktivu historie - kronikářů,
prosí všechny SDH v okrese, aby poskytli nějaké
zajímavosti ze svých sborů do okresní kroniky.

Tyto příspěvky můžete průběžně posílat na OSH Náchod..
Úkoly kronikáře okrsku

Dokumentovat současné dění:
   - složení výboru okrsku a funkce členů okrsku ve vyšších orgánech
   - účast sborů na zasedáních okrsku
   - účast sborů na Výročních valných hromadách okrsku
   - účast funkcionářů okrsku na zasedáních
   - účast sborů okrsku na Shromážděních starostů SDH
   - dokumentace školení členů jednotek a prevence
   - zajímavosti ze sborů
   - počet výjezdů JSDH
   - soutěže mládeže, mužů a žen - výsledky
   - počet konaných Pohárových soutěží v okrsku
   - evidence ocenění členů sborů, okrskem, OSH nebo SH ČMS
   - spolupracovat se zájmovou skupinou historie PO OSH

Zakládat do archívu:
   - zápisy ze zasedání okrsku, usnesení a zprávy funkcionářů z Výročních valných hromad
   - novinové články týkající se sborů nebo akcí v okrsku, almanachy, pozvánky na akce,
     letáky, plakáty, výsledkové listiny soutěží apod.

Úkoly kronikáře SDH

Dokumentovat současné dění:
   - složení výboru sboru a funkce členů sboru ve vyšších orgánech
   - účast členů na Výročních valných hromadách
   - akce sboru a počet zúčastněných členů: zájezdy, kulturní akce, plesy, brigády, apod.
   - činnost jednotky: výjezdy, mimořádné události, péče o techniku
   - činnost mládeže: počet MH, účast na soutěžích, umístění
   - činnost žen ve sboru
   - ocenění členů
   - účast na pohárových soutěžích mužů a žen, umístění
   - návštěvy významných hostů nebo družebních delegací
   - zakládat do archívu novinové a jiné články týkající se sboru
   - spolupracovat s kronikářem okrsku