Logo

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

okres Náchod

Logo

Stanovisko Vedení SH ČMS k plánovaným jednáním orgánů SH ČMS

Vedení SH ČMS na svém jednání 20. října 2020 mimo jiné projednalo materiál Návrh na řešení situace vzniklé případným odložením VI. Sjezdu SH ČMS.
Materiál byl upraven a byla stanovena následující oporučení:

1. Plánované jednání Výkonného výboru SH ČMS dne 6. listopadu 2020 a následné jednání Shromáždění starostů OSH dne 7. listopadu 2020 se z důvodů současných opatření vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví nemohou v daných termínech uskutečnit.

2. Termín 7. listopadu 2020 byl, s ohledem na znění Stanov SH ČMS (např. dodržení měsíční lhůty k zaslání sjezdových materiálů delegátům), nejzazším termínem, aby se VI. Sjezd SH ČMS mohl konat v termínu 12. 12. 2020. Pokud se jednání Shromáždění starostů OSH v plánovaném termínu neuskuteční, je zřejmé, že není možné, aby VI. sjezd proběhl ještě v roce 2020.

3. O odložení VI. Sjezdu SH ČMS z termínu 12. prosince 2020 na náhradní termín v jarních měsících roku 2021 rozhodne Shromáždění starostů OSH schválením příslušného návrhu usnesení, o kterém budou hlasovat starostové OSH korespondenčním způsobem v měsíci listopadu. Návrh tohoto usnesení předloží Výkonný výbor SH ČMS, který ho projedná písemným projednáním (per-rollam).

4. Z důvodu nekonání VI. Sjezdu SH ČMS v roce 2020, je nutné legislativně vyřešit disproporci končícího funkčního období statutárního orgánu SH ČMS:
  1. stávající legislativa umožňuje stav řešit využitím zákona 191/2020 Sb. ze 17. dubna 2020 o některých opatřeních ke snížení dopadů epidemiekoronaviru, tzv. lex covid, který umožňuje dle § 20 prodloužení funkčního období. (Citace zákona „Pokud uplyne funkční období člena voleného orgánu právnické osoby, prodlužuje se jeho funkční období do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádných opatření při pandemii ...“
  2. dále je možné podle § 165 občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění) požádat soud, aby přímo jmenoval statutární orgán, nebo jmenoval opatrovníka (ve většině případů původní předseda/starosta).

Výše uvedené návrhy řešení se týkají též Krajských sdružení hasičů, kde se dosud neuskutečnila jednání Shromáždění delegátů OSH.5. Mimořádná opatření vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví zasahují i do činnosti okrsků a sborů. V tradičních termínech listopad až leden se s velkou pravděpodobností neuskuteční valné hromady. Protože se jedná o tzv. „nevolební“ valné hromady, jejich jednání je možné uskutečnit až po skončení nouzového stavu a mimořádných opatření. Pro průběh valných hromad je doporučen program, viz schválený materiál „Zabezpečení valných hromad sborů a valných hromad okrsků SH ČMS 2020/2021“ (SS OSH 25. 7. 2020). Povinnost odevzdání účetních uzávěrek v zákonném termínu a s podpisem statutárního orgánu zůstává beze změny.


Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,
velmi nás mrzí, že situace ohledně pandemie stále komplikuje náš profesní a soukromý život, včetně našich spolkových aktivit. Jsme přesvědčeni, že tak, jak se nám podařilo – s vaší pomocí - řešit dosavadní nástrahy koronavirové epidemie, tak se nám bude dařit racionálně vyřešit i všechny další nesnáze, které současná doba přináší. Počítáme opět s Vaší pomocí, za niž děkujeme….

Za Vedení SH ČMS: Jan Slámečka, starosta SH ČMS

11. listopadu 2020 18:46
Publikoval: Michal Rejl

Hledat na webu