Logo

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

okres Náchod

Logo

Návrh dělby práce funkcionářů ve výboru Sboru dobrovolných hasičů

Na základě zákona č. 83/90 ze dne 27. 3. 1990 o sdružování občanů v návaznosti na Stanovy SH ČMS ve znění přijatém II. řádným sjezdem navrhujeme SDH tuto dělbu práce ve výboru SDH.

Vycházíme z kolektivního rozhodování orgánů SDH, ale i osobní odpovědnosti každého člena a především funkcionáře, za plnění svěřených úkolů.

Má-li výbor SDH dobře organizovat a řídit práci, musí provést správnou dělbu práce mezi jednotlivými členy výboru a vymezit odpovědnost za plnění úkolů.

Výroční valná hromada stanoví počet členů výboru SDH s přihlédnutím k počtu členů SDH, proto ve výborech s menším počtem členů je možno některé funkce sloučit, či je neobsazovat.

Pro jednotlivé funkce je třeba vybírat členy do výboru podle znalostí jednotlivých úseků činnosti a i při slučování funkcí přihlížet k tomu, které funkce je člen výboru schopen vykonávat.

Starosta SDH

 • je představitelem SDH, který zastupuje při jednáních s jinými orgány a organizacemi a podepisuje písemnosti SDH.
 • řídí činnost SDH a výboru SDH
 • odpovídá za dodržování Stanov a za rozpracování a plnění usnesení a závěrů vyšších orgánů
 • odpovídá za správné hospodaření s majetkem SDH i s majetkem svěřeným do péče jinými orgány a organizacemi
 • o své činnosti podává zprávy nejbližšímu jednání výboru SDH
 • odpovídá za informovanost členské základny SDH

Náměstek starosty

 • pomáhá starostovi SDH
 • plní úkoly dle dělby práce ve výboru SDH – řídí např. úsek mládeže apod.
 • zastupuje starostu SDH v jeho nepřítomnosti

Jednatel

 • přijímá a podle pokynů starosty SDH vyřizuje korespondenci
 • o došlé korespondenci informuje starostu SDH a podává o ní zprávu ve výboru SDH
 • ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává hlášení o činnosti SDH, předkládá je na výboru k projednání a zajišťuje jeho odeslání na OSH ve stanoveném termínu
 • podle plánu práce výboru nebo podle pokynů starosty SDH svolává výborové schůze a valné hromady SDH
 • provádí zápisy ze schůzí
 • odpovídá za řádné vedení členské evidence

Velitel SDH

 • v případě, že se nejedná o tutéž osobu spolupracuje s velitelem JPO jmenovaným Obecním úřadem
 • velitel SDH vyřizuje všechny záležitosti související s účastí sboru na požární ochraně a v těchto záležitostech zastupuje SDH při jednáních s orgány obce, fyzickými a právnickým osobami.
 • řídí odbornou přípravu členů JPO SDH a dalších členů pro zařazení do JPO připravovaných
 • vede dokumentaci o odborné přípravě členů, kontroluje knihu provozu požární techniky, spotřebě PHM a mazadel vedenou strojníkem
 • kontroluje stav požární techniky, výstroje a výzbroje, vodních zdrojů a navrhuje opatření obci k odstranění nedostatků, včetně návrhu na případné vyřazení prostředků z používání a nákupu nových
 • zastupuje starostu SDH v záležitostech, které mu přísluší dle dělby práce ve výboru SDH
 • zúčastňuje se odborné přípravy pořádané HZS, včetně ověření znalostí ve stanovených termínech

Zástupce velitele

 • spolupodílí se na organizaci, zabezpečení a odborné přípravě členů SDH
 • spolupodílí se s velitelem SDH při kontrole stavu požární techniky, výstroje a výzbroje
 • v době nepřítomnosti velitele SDH jej zastupuje, nebo v záležitostech, které mu svěří
 • zúčastňuje se odborné přípravy pořádané HZS, včetně ověření znalostí ve stanovených termínech

Strojník

 • zajišťuje údržbu techniky podle vydaných vyhlášek a nařízení
 • sleduje provádění oprav požární techniky, výstroje a výzbroje
 • vede knihu o provozu strojů, vozidel a spotřebě pohonných hmot
 • vede dokumentaci o odborné způsobilosti řidičů – strojníků, řídí činnost strojníků ve sboru
 • zúčastňuje se odborné přípravy pořádané HZS včetně ověření znalostí ve stanovených termínech

Referent materiálně technický

 • dbá na správné používání a uložení věcných prostředků požární ochrany
 • vede jejich evidenci a podílí se na kontrole a jejich přezkušování podle platných předpisů
 • vede evidenci osobních ochranných prostředků
 • předkládá spolu s velitelem SDH Obecnímu úřadu požadavky na odepsání nebo nakoupení potřebné výstroje a výzbroje

Referent mládeže

 • řídí se pokyny vyšších orgánů SH týkající se činnosti mládeže
 • organizuje a řídí činnost kolektivu mládeže
 • koordinuje činnost jednotlivých vedoucích družstev mládeže v SDH
 • tlumočí zájmy kolektivu mládeže na jednání výboru SDH
 • zapojuje kolektivy do celostátní hry Plamen a dorostu a do dalších akcí pořádaných pro mládež, a to i za pomoci ostatních vedoucích družstev, případně ostatních členů výboru SDH
 • ve spolupráci s ostatními členy výboru SDH se snaží získávat další mládež s cílem vychovat si nástupce do řad hasičů

Referentka žen

 • napomáhá výboru SDH při získávání nových žen a členů do SDH
 • organizuje pro členky SDH různorodou činnost
 • spolupodílí se při výchově dětí a mládeže k požární bezpečnosti
 • napomáhá výboru při rozvíjení kulturní a společenské činnosti

Kronikář

 • zachycuje v zápisech činnost SDH a z těchto zápisů zpracovává začátkem následujícího kalendářního roku celoroční zápis, který ve formě konceptu předkládá k projednání výboru SDH, a po projednání a schválení ve výboru jej přepisuje do kroniky
 • do kroniky se zapisují především ty události, které se týkají činnosti SDH
 • kronikář kromě psaní do kroniky shromažďuje všechny materiály, které dokumentují činnost sboru např. fotografie, video, záznamy, plakáty, novinové ústřižky atd.
 • k zachycení činnosti SDH může využívat počítač a uchovávání dat provádět např. na CD

Hospodář

 • odpovídá za dodržování všech právních přepisů a směrnic vztahujících se k hospodaření a vedení účetnictví SDH
 • vede pokladnu SDH, finanční deník s přehledem všech příjmů a výdajů SDH, zabezpečuje evidenci veškerého vlastního majetku SDH
 • finanční deník a účetní doklady předkládá ke schválení a podpisu starostovi SDH
 • provádí u členů SDH inkaso členských příspěvků a vede jejich přesný přehled a ve stanoveném termínu odvádí členské příspěvky v určené výši na OSH
 • veškeré doklady o hospodaření SDH a majetku SDH předkládá na požádání revizorům účtu a kontrolním a revizním radám

Vzdělavatel - organizační referent

 • zabezpečuje kulturní, osvětovou, vzdělávací, soutěžní, sportovní, zábavní a jinou zájmovou činnost členů SDH a jejich rodin, popřípadě i širší veřejnosti, přitom zvláště dbá o udržování tradic SDH
 • spolupracuje s ostatními členy výboru SDH při zajišťování konkrétních akcí

Kontrolní a revizní rada

Kontrolní a revizní rada SDH je zvláštním orgánem a působí v SDH, jejichž členská základna činí alespoň 30 členů. Rada musí být alespoň tříčlenná.

Členové této rady nesmějí být zároveň členy výboru SDH.

 • rada je nezávislá, samostatná a ze své činnosti odpovědná pouze valné hromadě SDH
 • zaměřuje se zejména na dodržování zákonů, stanov a směrnic SH ČMS a rozhodnutí vyšších orgánů
 • 2x ročně kontroluje hospodaření SDH a nakládání s majetkem SDH, nejméně však 1x ročně před výroční valnou hromadou SDH
 • může nahlížet do všech písemností SDH
 • dohlíží též na výdělečnou činnost a přitom zároveň sleduje účelnost a hospodárnost vynakládaných prostředků a dodržování právních a vnitřních předpisů ve vztahu k výdělečné činnosti SDH
 • alespoň jedním členem kontroluje svou účastí jednání výboru SDH
 • 1x ročně předkládá VVH SDH písemnou zprávu, která se vyjadřuje ke stavu hospodaření SDH, účelnosti vynakládaných prostředků, výběru členských příspěvků a jejich odvodu na OSH

Revizor účtu

Ve sboru s počtem méně než 30 členů je možno místo KRR volit revizora účtu, jeho působnost se zaměřuje především do ekonomické oblasti SDH.

Provádí kontrolu minimálně 1x ročně a o výsledku informuje členskou základnu – nejlépe na VVH SDH.

Referent prevence a výchovné činnosti SDH

 • po dohodě spolupracuje s Obecním úřadem při zajišťování činnosti v oblasti prevence a preventivně výchovné činnosti
 • sleduje právní předpisy na úseku požární ochrany a zúčastňuje se odborné přípravy organizované odbornou radou prevence OSH nebo KSH
 • zabezpečuje odbornou přípravu členů SDH v oblasti prevence
 • v obci popularizuje požární ochranu v místních sdělovacích prostředcích
 • na požádání provádí přednášky pro školní či předškolní mládež
 • spolupracuje s referentem mládeže a mladé hasiče seznamuje se základy požární prevence
 • na požádání poskytuje odbornou pomoc a radu občanům při ochraně majetku před nebezpečím požárů
 • organizuje výchovné akce mezi občany a mládeží, směřující k předcházení vzniku požárů

Účetnictví v SDH

V souladu s platný zněním zákona o účetnictví měly všechny právnické osoby přejít povinně od 1. ledna 2005 na účetnictví podvojné. Při schvalování novely zákona o dani z příjmu, odsouhlasili poslanci Parlamentu ČR odložení termínu přechodu na podvojné účetnictví, mimo jiné i pro občanská sdružení.

Hledat na webu